გამოკითხვა

გაქვთ თუ არა აგარაკი?
დიახ - 33%
არა - 61.9%
მაქვს და არ ვიყენებ - 5%
ხმების რაოდენობა
  9255
დაწყების თარიღი
  2015-11-05 09:10:35
დამთავრების თარიღი
  2016-11-26 09:10:37