პრაქტიკული რჩევები, რომლებიც რემონტის პროცესს ნამდვილ სიამოვნებად აქცევს

რე­მონ­ტი და­გეგ­მეთ და ფიქ­რობთ, რომ ძა­ლი­ან სა­სი­ა­მოვ­ნო საქ­მეს შე­უ­დე­ქით? ალ­ბათ, სა­რე­მონ­ტო მა­სა­ლებ­ზე წა­სულ­მა პირ­ვე­ლი იმედ­გაც­რუ­ე­ბაც მა­ლე­ვე იგ­რძე­ნით. რე­მონ­ტის შე­დე­გით გა­მოწ­ვე­უ­ლი სი­ა­მოვ­ნე­ბა მარ­თლაც შე­უ­და­რე­ბე­ლია, მაგ­რამ ძა­ლი­ან რთუ­ლია თა­ვად პრო­ცე­სი, რო­დე­საც უამ­რავ მა­ღა­ზი­ა­სა თუ ბაზ­რო­ბა­ზე გი­წევს წას­ვლა, რომ შე­არ­ჩიო სა­რე­მონ­ტო მა­სა­ლე­ბი, ერ­თმა­ნეთს უნდა შე­უ­ხა­მო სხვა­დას­ხვა პრო­დუქ­ცია, გა­მო­ით­ვა­ლო ოპ­ტი­მა­ლუ­რი ბი­უ­ჯე­ტი და თან­ხა ისე გა­და­ა­ნა­წი­ლო, რომ ყვე­ლა­ფე­რი მო­გი­ვი­დეს.ხე­ლო­სა­ნი ერთს გირ­ჩევს, მე­გო­ბა­რი კი – მე­ო­რეს. ამ დროს თა­ვად შე­იძ­ლე­ბა სულ სხვა მოგ­წონ­დეს, მაგ­რამ ცდი­ლობ, გა­მოც­დი­ლი ადა­მი­ა­ნის რჩე­ვებს და­უ­ჯე­რო და სა­ბო­ლო­ოდ, ეს ყვე­ლა­ფე­რი რე­მონ­ტის პრო­ცესს უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბით სავ­სე
საქ­მედ აქ­ცევს.

საქ­მის შე­სამ­სუ­ბუ­ქებ­ლად პრაქ­ტი­კუ­ლი რჩე­ვე­ბი სა­რე­მონ­ტო მა­სა­ლე­ბის შერ­ჩე­ვის­თვის ყვე­ლას სჭირ­დე­ბა, ამ საქ­მე­ში გა­მოც­დილ­საც და გა­მო­უც­დელ­საც. ჩვე­ნი რჩე­ვე­ბი მარ­თლაც და­გეხ­მა­რე­ბათ, რომ სი­ა­მოვ­ნე­ბა მი­ი­ღოთ არა მხო­ლოდ რე­მონ­ტის შე­დე­გით, არა­მედ – თა­ვად პრო­ცე­სი­თაც.

გა­ი­ა­რეთ კონ­სულ­ტა­ცია დი­ზა­ი­ნერ­თან

შე­იძ­ლე­ბა ფიქ­რობთ, რომ დი­ზა­ი­ნის და­გეგ­მვას თქვენ­ზე კარ­გად ვე­რა­ვინ შეძ­ლებს, რად­გან ზუს­ტად იცით, რა მოგ­წონთ და რო­გორ სახ­ლში ცხოვ­რე­ბა მო­გე­წო­ნე­ბათ, მაგ­რამ რე­ა­ლუ­რად დი­ზა­ი­ნე­რის კონ­სულ­ტა­ცია ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია. ძა­ლი­ან კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ თი­თო­ე­ულ დე­ტალს მას­თან ერ­თად გა­ნი­ხი­ლავთ და ისე და­ი­წყებთ რე­მონტს. ამ შემ­თხვე­ვა­ში და­ზღვე­უ­ლი იქ­ნე­ბით, რომ შეც­დო­მა არ მო­გი­ვათ და რე­მონ­ტის კა­ნონ­ზო­მი­ე­რე­ბას არ და­არ­ღვევთ, შე­სა­ბა­მი­სად გა­და­კე­თე­ბი­სა და ახა­ლი ხარ­ჯე­ბის­გა­ნაც თავს და­ი­ცავთ. ძა­ლი­ან მარ­ტი­ვად შე­გიძ­ლი­ათ გა­მო­ი­ყე­ნოთ „მი­ჰა­უ­სის“ ინ­ტე­რი­ე­რის დი­ზა­ი­ნის კონ­სულ­ტა­ცია, რო­მე­ლიც თი­თო­ე­ულს სა­კითხს, მათ შო­რის, გა­ნა­თე­ბას, ფე­რებს, ავეჯს, გათ­ბო­ბას, იმ კა­ნონ­ზო­მი­ე­რე­ბით გა­და­ა­ნა­წი­ლებს, რომ სა­ბო­ლო­ოდ თქვე­ნი სახ­ლი უფრო კომ­ფორ­ტუ­ლი, ფუნ­ქცი­უ­რი და მომ­ხიბ­ვლე­ლი იქ­ნე­ბა.

სწო­რად გა­ა­ნა­წი­ლეთ ბი­უ­ჯე­ტი

ბი­უ­ჯე­ტის გა­ნა­და­წი­ლე­ბა ერთ–ერთი ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი სა­კი­თხია, რად­გან მა­ღა­ზი­ა­ში შე­სულს სხვა­დას­ხვა პრო­დუქ­ცი­ის ფასი გაბ­ნევს, მი­თი­თე­ბუ­ლი ფასი თით­ქოს ბევ­რი არაა, მაგ­რამ სა­ჭი­რო რა­ო­დე­ნო­ბა­ზე გამ­რავ­ლე­ბუ­ლი უკვე ბევ­რი გა­მო­დის. თი­თო­ე­ულ პრო­დუქტზე სა­ბო­ლოო ფა­სის და­ან­გა­რი­შე­ბა კი დამ­ღლე­ლი­ცაა და ნერ­ვე­ბის მომშლე­ლიც. უცხო თვა­ლით რომ შე­ხე­დოთ თქვენს თავს სა­რე­მონ­ტო მა­სა­ლე­ბის ჰი­პერ­მარ­კეტ­ში კალ­კუ­ლა­ტო­რით ხელ­ში, შე­იძ­ლე­ბა გა­გე­ცი­ნოთ კი­დეც. მაგ­რამ ეს რე­ა­ლო­ბაა და მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, სა­ბო­ლო­ოდ შე­იძ­ლე­ბა მიხ­ვდეთ, რომ ბი­უ­ჯე­ტი არას­წო­რად გა­და­გი­ნა­წი­ლე­ბი­ათ და კა­ფე­ლის­თვის ან შპა­ლე­რის­თვის თან­ხა სულ აღარ გრჩე­ბათ.

ამ შემ­თხვე­ვა­ში ძა­ლი­ან პრაქ­ტი­კუ­ლია აპ­ლი­კა­ცია, რომ­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბი­თაც სახ­ლში მე­გობ­რებ­სა თუ ხე­ლოს­ნებ­თან ერ­თად შე­არ­ჩევთ სა­სარ­ვე­ლი პრო­დუქ­ცი­ის სა­ვა­რა­უ­დო ჩა­მო­ნათ­ვა­ლას. აპ­ლი­კა­ცი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბით პრო­დუქ­ცი­ის სა­ბო­ლოო ფას­საც მარ­ტი­ვად გა­ი­გებთ და სრუ­ლი შე­ნა­ძე­ნის ღი­რე­ბუ­ლე­ბაც გე­ცო­დი­ნე­ბათ. შე­სა­ბა­მი­სად, მიხ­ვდე­ბით, გათ­ვლილ ბი­უ­ჯეტ­ში სა­ღე­ბა­ვით აჭარ­ბებთ და­გეგ­მილ თან­ხას თუ ლა­მი­ნა­ტით.


სა­ბო­ლო­ოდ, აპ­ლი­კა­ცი­ა­ში გამ­ზა­დე­ბუ­ლი კა­ლა­თით მიხ­ვალთ მა­ღა­ზი­ა­ში, ად­გილ­ზე ნა­ხავთ არ­ჩე­ულ პრო­დუქ­ცი­ას და მარ­ტი­ვად, ზედ­მე­ტი დრო­ი­სა და ენერ­გი­ის და­კარ­გვის გა­რე­შე შე­ი­ძენთ. მსგავს აპ­ლი­კა­ცი­ას ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე სამ­შე­ნებ­ლო და სა­რე­მონ­ტო მა­სა­ლე­ბის ყვე­ლა­ზე დიდი ჰი­პერ­მარ­კე­ტი „მი­ჰა­უ­სი“ გთა­ვა­ზობთ. მისი სა­შუ­ა­ლებთ ბი­უ­ჯეტს სწო­რად გა­და­ა­ნა­წი­ლებთ და შე­ნა­ძე­ნი­თაც კმა­ყო­ფი­ლი იქ­ნე­ბით.

შე­არ­ჩი­ეთ სივ­რცე, სა­დაც ყვე­ლა პრო­დუქ­ტის შე­ძე­ნა შე­გიძ­ლი­ათ

იცო­დით, რომ ამი­ერ­კავ­კა­სი­ა­ში ყვე­ლა­ზე დიდი სა­რე­მონ­ტო მა­სა­ლე­ბის ჰი­პერ­მარ­კე­ტი სა­ქარ­თვე­ლო­ში მდე­ბა­რე­ობს? ეს „მი­ჰა­უ­სია“. ასე რომ გა­გი­მარ­თლათ, შე­გიძ­ლი­ათ სა­რე­მონ­ტო მა­სა­ლე­ბი შე­ი­ძი­ნოთ სივ­რცე­ში, სა­დაც ყვე­ლა­ფე­რია. ერთ სარ­თულ­ზე, 12 000 კვ. მეტრზე გაშ­ლილ სივ­რცე­ში, თქვენ შეხ­ვდე­ბით 60,000-მდე და­სა­ხე­ლე­ბის პრო­დუქ­ცი­ას მსოფ­ლი­ოს ისე­თი ქვეყ­ნი­დან, რო­გო­რე­ბი­ცაა: ამე­რი­კა, გერ­მა­ნია, იტა­ლია, ეს­ტო­ნე­თი, ჩი­ნე­თი, ირა­ნი, ნი­დერ­ლან­დე­ბი და ა.შ. სხვა­დას­ხვა სა­ფა­სო სეგ­მენ­ტის პრო­დუქ­ტი­დან კი თქვენ­თვის სა­სურ­ვე­ლის შერ­ჩე­ვას ნამ­დვი­ლად შეძ­ლებთ.მაქ­სი­მა­ლუ­რად ისარ­გებ­ლეთ ფას­დაკ­ლე­ბე­ბით

ფას­დაკ­ლე­ბე­ბი ყვე­ლას უყ­ვარს, მაგ­რამ რო­დე­საც საქ­მე სა­რე­მონ­ტო მა­სა­ლებს ეხე­ბა, საქ­მე ცოტა რთუ­ლა­დაა. რად­გან სხვა­დას­ხვა კა­ტე­გო­რი­ის ფას­დაკ­ლე­ბუ­ლი პრო­დუქ­ცი­ის ერ­თად წარ­მოდ­გე­ნა და ერ­თმა­ნეთ­თან შე­ხა­მე­ბა ად­ვი­ლი არაა. გან­სა­კუთ­რე­ბით კი მა­შინ, რო­დე­საც პრო­დუქ­ცი­ას დიდ ჰი­პერ­მარ­კეტ­ში არ­ჩევთ. ერთი გან­ყო­ფი­ლე­ბი­დან მე­ო­რე­ში გა­და­სულს უკვე გა­ვი­წყდე­ბათ, რა ფერი იყო, მა­გა­ლი­თად, ფას­დაკ­ლე­ბუ­ლი შპა­ლე­რი და მო­უხ­დე­ბა თუ არა ის ფას­დაკ­ლე­ბულ კარს. ამა­შიც „მი­ჰა­უ­სის“ აპ­ლი­კა­ცია და­გეხ­მა­რე­ბათ, რად­გან აპ­ლი­კა­ცი­ა­ში შე­გიძ­ლი­ათ ცალ­კე და­ათ­ვა­ლი­ე­როთ ფას­დაკ­ლე­ბუ­ლი პრო­დუქ­ცია. შე­დე­გად და­ზო­გავთ დროს, ენერ­გი­ას და მაქ­სი­მა­ლუ­რად ისარ­გებ­ლებთ ფას­დაკ­ლე­ბით.


პრო­დუქ­ტის ყიდ­ვამ­დე დე­ტა­ლუ­რად გა­ე­ცა­ნით მას­ზე ინ­ფორ­მა­ცი­ას

სა­რე­მონ­ტო მა­სა­ლე­ბის შე­ძე­ნი­სას, ყუ­რა­დღე­ბას ხში­რად მხო­ლოდ მის ვი­ზუ­ალს აქ­ცე­ვენ და ავი­წყდე­ბათ, რომ არა­ნაკ­ლებ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სხვა, უფრო ტექ­ნი­კუ­რი სა­კი­თხე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბაც. „მი­ჰა­უ­სის“ აპ­ლი­კა­ცი­ა­ში ჩა­შე­ნე­ბუ­ლი QR სკა­ნე­რის მეშ­ვე­ო­ბით, მა­ღა­ზი­ა­ში არ­სე­ბუ­ლი ნე­ბის­მი­ე­რი პრო­დუქ­ტის კოდს და­ას­კა­ნე­რებთ და მის შე­სა­ხებ დე­ტა­ლურ ინ­ფორ­მა­ცი­ას მი­ი­ღებთ. თუ მი­ღე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია საკ­მა­რი­სი არ იქ­ნე­ბა და კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი კონ­სულ­ტან­ტის რჩე­ვა დაგ­ჭირ­დე­ბათ, მის გა­მო­ძა­ხე­ბას აპ­ლი­კა­ცი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბით­ვე შეძ­ლებთ. მი­უ­თი­თებთ, რო­მელ პრო­დუქტზე გჭირ­დე­ბათ დახ­მა­რე­ბა და აპ­ლი­კა­ცია მი­თი­თე­ბუ­ლი კა­ტე­გო­რი­ის სა­უ­კე­თე­სო კონ­სულტნატს ავ­ტო­მა­ტუ­რად იპოვ­ნის და გა­მო­გიგ­ზავ­ნით.

გა­ე­ცა­ნით მიმ­დი­ნა­რე ტრენ­დებს

ინ­ტე­რი­ე­რის დი­ზა­ი­ნის მო­დაც ისე­ვე იც­ვლე­ბა, რო­გორც ტან­საც­მლი­სა და ფეხ­საც­მლის. ამი­ტომ რე­მონ­ტის გა­კე­თე­ბამ­დე აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რომ გა­და­ხე­დოთ მიმ­დი­ნა­რე ტრენ­დებს. ტრენ­დე­ბი კი თქვენს გე­მოვ­ნე­ბას უნდა შე­უ­სა­ბა­მოთ. ასე­ვე, გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ ისე­თი რჩე­ვე­ბიც, რო­გო­რიც თქვენს სივ­რცეს უფრო დიდს გა­მო­ა­ჩენს. გა­ნი­ხი­ლეთ ინ­ტე­რი­ე­რის დი­ზა­ი­ნის სხვა­დას­ხვა სტი­ლი, შე­არ­ჩი­ეთ თქვენ­თვის ოპ­ტი­მა­ლუ­რი და შე­სა­ბა­მი­სად, და­ი­წყეთ სა­რე­მონ­ტო მა­სა­ლე­ბის შერ­ჩე­ვა. ამ ყვე­ლა­ფერ­ში კი „მი­ჰა­უ­სის“ სა­რე­მონ­ტო ბლო­გი და­გეხ­მა­რე­ბათ.

წი­ნას­წარ გა­ა­ნა­წი­ლეთ ბი­უ­ჯე­ტი და არ გა­და­ა­ჭარ­ბოთ მას, მო­ი­ძი­ეთ ფას­დაკ­ლე­ბე­ბი და მაქ­სი­მა­ლუ­რად ისარ­გებ­ლეთ მა­თით, გა­ი­ა­რეთ კონ­სულ­ტა­ცია დი­ზა­ი­ნერ­თან, გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა არ მი­ი­ღოთ მხო­ლოდ ვი­ზუ­ა­ლის მი­ხედ­ვით – ამ რჩე­ვებს თუ გა­ით­ვა­ლის­წი­ნებთ, პრობ­ლე­მე­ბის­გან და­ზღვე­უ­ლი იქ­ნე­ბით და ისღა დაგ­რჩე­ბათ, რომ კარ­გი ხე­ლო­სა­ნი მო­ძებ­ნოთ და თა­მა­მად და­ე­ლო­დოთ რე­მონ­ტის შე­დეგს.

კომენტარის დამატება

მსგავსი სიახლეები