როგორ შექმნა "ალპინამ" შავიზღვისფერი, მყინვარწვერისფერი და სხვა ფერები?

იქი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე რომ ზა­ფხუ­ლი რე­მონ­ტის­თვის იდე­ა­ლუ­რი დროა, სა­ღე­ბა­ვე­ბის გერ­მა­ნულ­მა ბრენდმა "ალ­პი­ნამ", რო­მელ­საც უკვე რამ­დე­ნი­მე წე­ლია ქარ­თუ­ლი წარ­მო­ე­ბა აქვს, სო­ცი­ა­ლუ­რი მე­დი­ის კამ­პა­ნია სა­ხელ­წო­დე­ბით: "შექ­მე­ნი შენი ფერი" წა­მო­ი­წყო.

ყვე­ლა ადა­მი­ანს ფე­რის ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი ხედ­ვა აქვს. მარ­თა­ლია ფე­რებს ერ­თსა და იმა­ვე სა­ხე­ლებს ვე­ძა­ხით, თუმ­ცა ჩვე­ნი აღ­ქმა ერ­თმა­ნე­თის­გან გან­სხვავ­დე­ბა. მა­გა­ლი­თად: მე ჩემი მწვა­ნე მაქვს, შენ შენი და ა.შ.

კამ­პა­ნი­ის პე­რი­ოდ­ში თი­თო­ე­ულ მომ­ხმა­რე­ბელს თა­ვი­სი ფე­რის შექ­მნა და შემ­დეგ "კა­პა­რო­ლის" სამ­შე­ნებ­ლო მა­ღა­ზი­ე­ბის ქსელ­ში ამა­ვე ფე­რის სა­ღე­ბა­ვის მი­ღე­ბა შე­უძ­ლია.

მა­გა­ლი­თად, თქვენ ძა­ლი­
ან მარ­ტი­ვად შე­გიძ­ლი­ათ თქვე­ნი ოთა­ხის კე­დე­ლი შა­ვი­ზღვის­ფრად ან მყინ­ვარწვე­რის­ფრად შე­ღე­ბოთ.კამ­პა­ნი­ის ფარ­გლებ­ში უკვე შე­იქ­მნა 18 ორი­გი­ნა­ლუ­რი ფე­რის სა­ღე­ბა­ვი, რო­მელ­საც აქამ­დე ვერ­სად ნა­ხავ­დით.

ასე­ვე ალ­პი­ნა თი­თო­ე­ულ მომ­ხმა­რე­ბელს აძ­ლევს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას შექ­მნას, გა­ა­ზი­ა­როს და მი­ი­ღოს ზუს­ტად ის ფერი, ზუს­ტად იმ სა­ხით რო­გო­რიც თქვენს გო­ნე­ბა­ში გა­აქვთ წარ­მოდ­გე­ნი­ლი.

ახა­ლი, სა­კუ­თა­რი ფე­რის შე­საქ­მნე­ლად მომ­ხმა­რებ­ლებ­მა უნდა გა­და­ი­ღონ ფოტო, ატ­ვირ­თონ ვე­ბაპ­ლი­კა­ცია www.alpinacolors.ge -ზე და და­არ­ქვან უნი­კა­ლუ­რი სა­ხე­ლი. კვი­რა­ში ერთხელ გა­მოვ­ლინ­დე­ბა ხუთი სა­უ­კე­თე­სო ფე­რის ავ­ტო­რი, რომ­ლებ­საც ალ­პი­ნა თა­ვი­ან­თი შექ­მნი­ლი ფე­რის სა­ღე­ბავს და­უმ­ზა­დებს და გა­დას­ცემს.

კომ­პა­ნი­ამ პირ­ვე­ლი კვი­რის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლე­ბი უკვე გა­მო­ავ­ლი­ნა.კამ­პა­ნი­ის ფარ­გლებ­ში ასე­ვე შე­იქ­მნა სამი ვი­დე­ორ­გო­ლი, სა­დაც ქარ­თვე­ლი მხატ­ვრე­ბი სა­კუ­თა­რი ფე­რის შე­საქ­მნე­ლად სა­ქარ­თვე­ლოს სხვა­დას­ხვა კუ­თხე­ებ­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბენ და სა­კუ­თარ ფერს ეძე­ბენ.

ახა­ლი სა­ღე­ბა­ვე­ბის შე­ძე­ნა მომ­ხმა­რებ­ლებს თბი­ლის­ში დო­მი­ნო­სა და ბრი­კო­რა­მა­ში, ხოლო ბა­თუმ­ში ნო­ვა­ში შე­უძ­ლი­ათ.

R

კომენტარის დამატება