სახლის აქსესუარები საკუთარი ხელით - ახალი ვლოგი „სახელოსნო“ ბევრ საინტერესო პროექტს გთავაზობთ


„სა­ხე­ლოს­ნო“ – ვლო­გი, რო­მე­ლიც „მი­ჰა­უს­თან“ პარტნი­ო­რო­ბით შე­იქ­მნა, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ხელ­ნა­კე­თი ნივ­თე­ბის კულ­ტუ­რის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა­სა და გან­ვი­თა­რე­ბას ისა­ხავს მი­ზა­ნად. DIY ანუ „აკე­თე შე­ნით“ პრინ­ცი­პი მსოფ­ლი­ო­ში სულ უფრო და უფრო პო­პუ­ლა­რუ­ლი ხდე­ბა და ეს ტენ­დენ­ცია სა­ქარ­თვე­ლო­შიც აქ­ტუ­ა­ლუ­რია. სახ­ლსა თუ კო­მერ­ცი­ულ სივ­რცე­ებ­ში დე­კო­რა­ცი­უ­ლი ხელ­ნა­კე­თი ნივ­თე­ბის გან­თავ­სე­ბა, მათი ჩუ­ქე­ბა, თუ ყო­ველ­დღი­ურ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში გა­მო­ყე­ნე­ბა წლი­დან წლამ­დე უფრო მეტი ადა­მი­ა­ნის­თვის ხდე­ბა სა­ინ­ტე­რე­სო და მომ­ხიბ­ვლე­ლი. ძა­ლი­ან აქ­ტუ­ა­ლუ­რია ხელ­ნა­კე­თი ნივ­თე­ბის შექ­მნის პრო­ცეს­ში ბავ­შვე­ბის ჩარ­თვაც, რამ­დე­ნა­დაც ეს პა­ტა­რებს დრო­ი­სა და ენერ­გი­ის სწო­რად და პო­ზი­ტი­უ­რად და­ხარ­ჯვა­ში ეხ­მა­რე­ბა.

რაც შე­ე­ხე­ბა პრო­ექტს „სა­ხე­ლოს­ნო“, ეს
არის ვლო­გი, რომ­ლის მხი­ა­რუ­ლი წამ­ყვა­ნე­ბი თათა იო­ბი­ძე და ნინი თა­ბა­გა­რი მა­ყუ­რე­ბელ­თან ერ­თად შე­ეც­დე­ბი­ან სხვა­დას­ხვა ხელ­ნა­კე­თი ნივ­თე­ბის დამ­ზა­დე­ბას და ამის პრა­ლე­ლუ­რად მათ სა­ინ­ტე­რე­სო თა­მა­შებ­საც შეს­თა­ვა­ზე­ბენ. წამ­ყვა­ნებ­თან ხში­რად ნა­ხავთ მა­ყუ­რებ­ლის­თვის უკვე კარ­გად ნაც­ნობ და სა­ინ­ტე­რე­სო სტუმ­რებს. „სა­ხე­ლოს­ნო“ სა­ბავ­შვო აქ­ტი­ვო­ბებ­საც მო­ი­ცავს. ვლოგ­ზე ახა­ლი ვი­დე­ო­ე­ბი კი ყო­ველ პა­რას­კევს და­ი­დე­ბა.

რო­გორ გა­ვა­კე­თოთ მა­გი­და ძვე­ლი ბორ­ბლით?


ამ დრომ­დე არ­სე­ბუ­ლი ქარ­თუ­ლი DIY ვლო­გე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, „სა­ხე­ლოს­ნო“ და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ ადა­მი­ა­ნებს სრულ ინ­ფორ­მა­ცი­ას აძ­ლევს ხელ­ნა­კე­თი ნივ­თე­ბის შე­სა­ხებ. მათ შო­რის, თუ სად შე­ი­ძი­ნონ და რო­გორ აარ­ჩი­ონ სა­ჭი­რო მა­სა­ლა. წამ­ყვა­ნე­ბი მა­ყუ­რე­ბელ­თან ერ­თად არ­ჩე­ვენ თი­თო­ე­ულ სა­ჭი­რო პრო­დუქტს, იღე­ბენ ინ­ფორ­მა­ცი­ას მისი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბის შე­სა­ხებ და უკვე სა­ხე­ლოს­ნო­ში მი­სუ­ლე­ბი თა­ვა­დაც მა­ყუ­რე­ბელ­თან ერ­თად სწავ­ლო­ბენ ნივ­თის დამ­ზა­დე­ბას.

პრო­ექ­ტის პარტნი­ო­რი „მი­ჰა­უ­სი“ ამი­ერ­კავ­კა­სი­ა­ში ყვე­ლა­ზე დიდი, სამ­შე­ნებ­ლო და სა­რე­მონ­ტო მა­სა­ლე­ბის ჰი­პერ­მარ­კე­ტია, რო­მე­ლიც 12 000 კვ.მ-ზე გან­თავ­სე­ბულ 60 000 და­სა­ხე­ლე­ბის პრო­დუქტს სთა­ვა­ზობს მომ­ხმა­რე­ბელს. ახ­ლა­ხანს შე­იქ­მნა „მი­ჰა­უ­სის“ მო­ბი­ლუ­რი აპ­ლი­კა­ცია, რო­მე­ლიც მომ­ხმა­რე­ბელს სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს, მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი შე­თა­ვა­ზე­ბი­დან სა-სურ­ვე­ლი პრო­დუქ­ტი მარ­ტი­ვად შე­არ­ჩი­ოს, შე­ა­და­როს ერ­თმა­ნეთს, გა­მო­ით­ვა­ლოს სა­ბო­ლოო ღი-რე­ბუ­ლე­ბა. მისი სა­შუ­ა­ლე­ბით ფას­დაკ­ლე­ბუ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბის ცალ­კე კა­ტე­გო­რი­ა­ში დათ­ვა­ლიე-რე­ბაც შე­საძ­ლე­ბე­ლია. მი­ჰა­უ­სი მუდ­მი­ვად ზრუ­ნავს სა­ინ­ტე­რე­სო და ინო­ვა­ცი­უ­რი პრო­ექ­ტე­ბის შექ­მნა­ზე, „სა­ხე­ლოს­ნო“ კი კი­დევ ერთი პრო­ექ­ტია რო­მე­ლიც „მი­ჰა­უ­სის­თან“ პარტნი­ო­რო­ბით შე­იქ­მნა.

გა­მო­ი­წე­რეთ არხი „სა­ხე­ლოს­ნო“ , და ნუ გა­მო­ტო­ვებ ნინი და თა­თას ვლო­გებს ყო­ველ პა­რას­კევს 18:00 წუთ­ზე

R

კომენტარის დამატება

მსგავსი სიახლეები