ეზოს 9 მცენარე, რომელიც განსაკუთრებულ მოვლას არ საჭიროებს - „გორგიას“ ფლორისტის რჩევები

თუ ოთა­ხის მცე­ნა­რე­ე­ბი კონ­ცენ­ტრა­ცი­ა­ში გვეხ­მა­რე­ბი­ან და ჩვენს მეხ­სი­ე­რე­ბა­ზე და­დე­ბით ზე­გავ­ლე­ნას ახ­დე­ნენ, ეზოს მცე­ნა­რე­ე­ბი გან­ტვირ­თვი­სა და სუფ­თა ჰა­ერ­ზე დას­ვე­ნე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას გვაძ­ლე­ვენ.

ამის­თვის შეგ­ვიძ­ლია, რო­გორც წიწ­ვო­ვა­ნი, ისე ფოთ­ლო­ვა­ნი მცე­ნა­რე­ე­ბი შე­ვარ­ჩი­ოთ, აგა­რაკ­ზე დავრგოთ და მშვი­დად ვი­ყოთ, რომ ზა­ფხულ­ში, და­სას­ვე­ნებ­ლად ჩა­სუ­ლებს ამ­წვა­ნე­ბუ­ლი ეზო დაგ­ვხვდე­ბა.

Ambebi.ge-მ ჰი­პერ­მარ­კეტ „გორ­გი­ას“ ფლო­რის­ტთან ერ­თად შე­არ­ჩია ეზოს 9 მცე­ნა­რე, რო­მელ­საც გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მოვ­ლა არ სჭირ­დე­ბა. მათი ძი­რი­თა­დი ნა­წი­ლი რო­გორც მკაცრ კლი­მატს, ისე სი­ცხეს კარ­გად უძ­ლებს, ამავდრო­უ­ლად, აგა­რაკ­ზე ჯან­საღ გა­რე­მოს შეგ­ვიქ­მნის და სიგ­რი­ლე­ში მშვი­დად გან­ტვირ­თვის სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ვცემს.

ლა­ვან­და

ლა­ვან­და ბევ­რი ჩვენ­გა­ნის უსაყ­ვარ­ლე­სი
მცე­ნა­რეა, თუმ­ცა ბევ­რმა არ იცის, რომ გამ­ძლე და მა­რადმწვა­ნეა.


„გორ­გი­ას“ ფლო­რის­ტი გან­მარ­ტავს, რომ „ლა­ვან­და“ ფხვი­ერ და ნოყი­ერ ნი­ა­დაგ­ში უნდა ჩავრგოთ და არ შეგ­ვე­შინ­დეს, რომ ყინ­ვა­ში ან ძლი­ერ სი­ცხე­ში გაგ­ვი­ფუჭ­დე­ბა, რად­გან ორი­ვე მდგო­მა­რე­ო­ბას იდე­ა­ლუ­რად უძ­ლებს.

„ლა­ვან­და“ყვა­ვი­ლობს ზა­ფხუ­ლი­დან შე­მოდ­გო­მის ბო­ლომ­დე. ზამ­თარ­ში ფოთ­ლე­ბი ვერ­ცხლის­ფერ­დე­ბა, გა­ზა­ფხულ­ზე თა­ვი­დან და­ი­წყებს ახა­ლი ფოთ­ლე­ბის წა­მო­ღე­ბას.

ერ­თა­დერ­თი, რაც „გვე­ვა­ლე­ბა“ გა­დაყ­ვა­ვი­ლე­ბუ­ლი ყვა­ვი­ლე­ბის მოჭ­რაა, რომ ახა­ლი კვირ­ტე­ბი ამო­ი­ტა­ნოს. ფლო­ის­ტი გვირ­ჩევს, რომ მცე­ნა­რეს ზა­ფხულ­ში წყა­ლი კვი­რა­ში ორ­ჯერ და­ვუს­ხათ, თუმ­ცა თუ მეტ­ჯერ დას­ხმის სა­შუ­ა­ლე­ბა გვაქვს, უფრო უკე­თე­სი.

ლა­ვან­დის ფასი 5,65 ლა­რია.

აი­უ­გა

აი­უ­გა მა­რადმწვა­ნე მცე­ნა­რეა, რომ­ლის ჭრე­ლი ფოთ­ლე­ბიც ეზოს გა­გი­ლა­მა­ზებთ. აი­უ­გა ნი­ა­დაგმფა­რა­ვი, მცო­ცა­ვი მცე­ნა­რეა, რო­მე­ლიც იქამ­დე ვრცელ­დე­ბა, სა­ნამ ად­გი­ლი ყოფ­ნის. რაც მთა­ვა­რია, მა­რადმწვა­ნეა და თუ აგა­რაკ­ზე ზამ­თარ­ში წას­ვლას გა­და­წყვეტთ, მისი ჭრე­ლი ყვა­ვი­ლე­ბი დას­ვე­ნე­ბის დღე­ებს გა­გი­ლა­მა­ზებთ.„გორ­გი­ას“ ფლო­რის­ტის თქმით, აი­უ­გა გა­დაჭ­რას, ფორ­მი­რე­ბას და მსგავ­სი ტი­პის მოვ­ლას არ სა­ჭი­რო­ებს. უყ­ვარს ნორ­მა­ლუ­რი ნი­ა­და­გი, წყალს კი კვი­რა­ში ორ­ჯერ სა­ჭი­რო­ებს.

აი­უ­გას ფარ­თო არ­ჩე­ვა­ნი „გორ­გი­ა­შია“ წარ­მოდ­გე­ნი­ლი და მას 5,65 ლა­რი­დან შე­ი­ძენთ.

სალ­ვია

სალ­ვია სა­ქარ­თვე­ლო­ში საკ­მა­ოდ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი მრა­ვალ­წლი­ა­ნი მცე­ნა­რეა. ზამ­თარ­ში ქრე­ბა და გა­ზა­ფხულ­ზე ორ­ჯერ უფრო დიდი ბუჩ­ქი ამო­დის.

და­ვით ჩან­გი­ა­ნი გვიხ­სნის, რომ „სალ­ვი­ას“ ზრდა და­ახ­ლო­ე­ბით, 35-დან 40 სან­ტი­მეტ­რამ­დე აღ­წევს. სალ­ვი­ას მრგვა­ლი ფორ­მა აქვს, ამი­ტომ შეკ­რეჭ­ვას არ სა­ჭი­რო­ებს. ყვა­ვი­ლო­ბას იწყებს გა­ზა­ფხუ­ლის ბო­ლოს-ზა­ფხუ­ლის და­სა­წყის­ში და მთე­ლი ცხე­ლი სე­ზო­ნის გან­მავ­ლო­ბა­ში ყვა­ვი­ლობს.რაც მთა­ვა­რია, აგა­რა­კის ეზო­ში და­სარ­გა­ვად სა­უ­კე­თე­სო არ­ჩე­ვა­ნია, რად­გან „უპ­რე­ტენ­ზიო მცე­ნა­რეა“, უყ­ვარს გა­ფხვი­ე­რე­ბუ­ლი, ნოყი­ე­რი ნი­ა­და­გი უყ­ვარს, ნა­ხე­ვარჩრდი­ლი­ა­ნი ად­გი­ლი და წყა­ლიც ზო­მი­ე­რად - კვი­რა­ში ორ­ჯერ-სამ­ჯერ.

სალ­ვი­ას ფარ­თო არ­ჩე­ვა­ნიც „გორ­გი­ა­ში“ დაგ­ხვდე­ბა და მისი ფა­სიც 5,65 ლა­რია.

კო­წა­ხუ­რი

კო­წა­ხუ­რი მრა­ვალ­წლი­ა­ნი მცე­ნა­რეა. ის ეზო­ში შთამ­ბეჭ­დავ ეფექტს ქმნის - ზამ­თარ­ში ფოთ­ლე­ბი სცვი­ვა და პა­ტა­რა, წი­თე­ლი ნა­ყო­ფი ტო­ტებ­ზე მძი­ვე­ბი­ვით აქვს ას­ხმუ­ლი.

მცე­ნა­რეს მზის გული უყ­ვარს. ფო­ტო­სინ­თე­ზის შე­დე­გად კი „კო­წა­ხუ­რის“ ფოთ­ლებს ფერი ეც­ვლე­ბა და მწვა­ნე გარ­და­იქ­მნე­ბა ბორ­დოს­ფრად, ოქ­როს­ფრად ან ყვით­ლად.„გორ­გი­ას“ ფლო­რის­ტის თქმით, უნდა გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ, რომ თუ „კო­წა­ხურს“ მზის სხი­ვე­ბი არ ხვდე­ბა, მა­შინ მისი ფოთ­ლე­ბი ფერს არ იც­ვლის და მწვა­ნე რჩე­ბა.

„ოქ­როს­ფერ­ფოთ­ლი­ა­ნი „კო­წა­ხუ­რი“ ზამ­თარ­ში ფო­თოლს უკეთ ინარ­ჩუ­ნებს. ასე­ვე, მწვა­ნეც. ეს მცე­ნა­რე ყინ­ვას­თან მი­მარ­თე­ბა­ში იდე­ა­ლუ­რია. უნდა ფხვი­ე­რი და ნოყი­ე­რი ნი­ა­და­გი, მორ­წყვას სა­ჭი­რო­ებს კვი­რა­ში ორ­ჯერ-სამ­ჯერ“, - აღ­ნიშ­ნავს და­ვით ჩან­გი­ა­ნი.

„კო­წა­ხუ­რის“ ფა­სე­ბი „გორ­გი­ა­ში“ საკ­მა­ოდ ხელ­მი­საწ­ვდო­მია და 14,10 ლა­რი­დან იწყე­ბა.


კა­ნა­დუ­რი ნაძ­ვი „კო­ნი­კა“

„კო­ნი­კა“ მა­რადმწვა­ნე, წიწ­ვო­ვა­ნი მცე­ნა­რეა, იზ­რდე­ბა და­ახ­ლო­ე­ბით, 2 მეტ­რის სი­მაღ­ლის. მისი მუქი მწვა­ნე წიწ­ვე­ბი ეზო­ში სიგ­რი­ლის გა­რან­ტია. ნაძვს ულა­მა­ზე­სი ფორ­მა აქვს და შეკ­რე­ჭას არ სა­ჭი­რო­ებს. იზ­რდე­ბა კო­ნუ­სუ­რი ფორ­მით და ხდე­ბა სწო­რედ ისე­თი ლა­მა­ზი, სა­ა­ხალ­წლოდ ხე­ლოვ­ნურ ნაძ­ვის ხე­ებს რომ ვყი­დუ­ლობთ-ხოლ­მე.ჩრდი­ლო­ე­თის მცე­ნა­რე კარ­გად ეგუ­ე­ბა სი­ცი­ვეს, იდე­ა­ლუ­რად ყინ­ვა­გამ­ძლეა, დარ­გვი­სას ნა­ხევ­რადჩრდი­ლი­ა­ნი ად­გი­ლი უნდა შე­ვურ­ჩი­ოთ. წყალს ზო­მი­ე­რად სა­ჭი­რო­ებს, და­ახ­ლო­ე­ბით, კვი­რა­ში ორ­ჯერ ან სამ­ჯერ. „კო­ნი­კას“ ფხვი­ე­რი ნი­ა­და­გი უყ­ვარს.

ამ ულა­მა­ზე­სი მა­რადმწვა­ნე მცე­ნა­რის ფასი „გორ­გი­ა­ში“ არის 11,10 ლარი.

ტუია

„გორ­გი­ა­ში“ ტუ­ი­ე­ბის მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი არ­ჩე­ვა­ნია. მათი ფასი კი 14,10 ლა­რი­დან იწყე­ბა.შე­გიძ­ლი­ათ, რო­გორც პა­ტა­რა, კომ­პაქ­ტუ­რი ბუჩ­ქის ზო­მის ტუია შე­არ­ჩი­ოთ, ასე­ვე, არის შე­და­რე­ბით მა­ღა­ლი სა­ხე­ო­ბაც, რომ­ლე­ბიც 3-4 მეტ­რის სი­მაღ­ლის იზ­რდე­ბა.

ტუ­იას მორ­წყვა და­ახ­ლო­ე­ბით, კვი­რა­ში ორ­ჯერ-სამ­ჯერ ესა­ჭი­რო­ე­ბა.

ღვია

„გორ­გი­ას“ ფლო­რის­ტის თქმით, ღვია ყინ­ვა­გამ­ძლე მცე­ნა­რეა.

"ჩვენ გვაქვს ნი­ა­დაგმფა­რა­ვი ღვი­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც ჰო­რი­ზონ­ტა­ლუ­რი­ად იზ­რდე­ბი­ან, ასე­ვე, გვაქვს ღვი­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც ვერ­ტი­კა­ლუ­რად იზ­რდე­ბი­ან და 34 მეტ­რის სი­მაღ­ლეს აღ­წე­ვენ“, - აღ­ნიშ­ნავს და­ვით ჩან­გი­ა­ნი.

ღვია მორ­წყვას და­ახ­ლო­ე­ბით, კვი­რა­ში ორ­ჯერ სა­ჭი­რო­ებს. მცე­ნა­რე სი­ცხეს კარ­გად უძ­ლებს და და­ახ­ლო­ე­ბით, კვი­რა­ში ორ­ჯერ მორ­წყვა ესა­ჭი­რო­ე­ბა. ღვი­ე­ბი ყინ­ვა­საც კარ­გად ეგუ­ე­ბი­ან. მცე­ნა­რე ნა­ხევ­რად ჩრდილ­ში ან მზე­ში უნდა ჩავრგოთ.

მისი ფასი „გორ­გი­ა­ში“ იწყე­ბა 14,10 ლა­რი­დან.

მცო­ცა­ვი ყვა­ვი­ლე­ბი

ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში კე­დელ­ზე მცო­ცა­ვი ყვა­ვი­ლე­ბი ძა­ლი­ან პო­პუ­ლა­რუ­ლია. თუ გსურთ, თქვე­ნი აგა­რა­კის კე­დე­ლიც „ააყ­ვა­ვოთ“, „გორ­გი­ას“ ფლო­რის­ტის რამ­დე­ნი­მე რჩე­ვა უნდა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოთ.

ჰი­პერ­მარ­კეტ­ში რამ­დე­ნი­მე სა­ხე­ო­ბის მცო­ცავ ყვა­ვილს ნა­ხავთ, „გორ­გი­ას“ ფლო­რის­ტი კი თქვე­ნი აგა­რა­კის კლი­მა­ტი­სა და ეზოს მი­ხედ­ვით, სა­უ­კე­თე­სოს შე­გარ­ჩე­ვი­ნებთ.

„ჩვენ­თან უსურ­ვა­ზი, ცხრა­ტყა­ვა, ჟას­მი­ნი, სურო, რომ­ლე­ბიც მრა­ვალ­წლი­ა­ნი და გამ­ძლე მცე­ნა­რე­ე­ბია, ყვე­ლა მათ­გა­ნი არის ფო­თოლმცვე­ნი და ულა­მა­ზე­სი ყვა­ვი­ლე­ბი აქვთ“, -აღ­ნიშ­ნა ფლო­რის­ტმა.მი­სი­ვე თქმით, ნუ შეგ­ვე­შინ­დე­ბა ეზო­ში ქვე­წარ­მავ­ლე­ბის გავ­რცე­ლე­ბის, რად­გან მათ არ­ცერ­თი მცე­ნა­რე არ „იზი­დავს. ერ­თა­დერ­თი, „უკუჩ­ვე­ნე­ბა“, რაც სუ­როს აქვს, წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში კედ­ლის ჩა­მოშ­ლის­თვის ხე­ლის შე­წყო­ბაა.

მცო­ცა­ვი ყვა­ვი­ლე­ბის ფასი იწყე­ბა 17,80 თეთ­რი­დან და „გორ­გი­ა­ში“ მათი საკ­მა­ოდ დიდი ნი­მუ­შე­ბია წარ­მოდ­გე­ნი­ლი.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ჰი­პერ­მარ­კე­ტის ფლო­რის­ტი მცე­ნა­რე­ე­ბის მოვ­ლის შე­სა­ხებ ყვე­ლა სა­ჭი­რო ინ­ფორ­მა­ცი­ას მო­გაწ­ვდით და შე­სა­ბა­მი­სი ნი­ა­და­გი­სა და სა­სუ­ქე­ბის შერ­ჩე­ვა­შიც და­გეხ­მა­რე­ბათ.

კომენტარის დამატება

მსგავსი სიახლეები