რა ღირს მიწა თბილისსა და მის შემოგარენში - "ნაკვეთებზე მოთხოვნა გაიზარდა"


მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ კო­რო­ნა­ვირუ­სის პან­დე­მი­ამ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნე­გა­ტი­უ­რი გავ­ლე­ნა იქო­ნია სხვა­დას­ხვა სექ­ტორ­ზე, მი­წის ნაკ­ვე­თებ­ზე მო­თხოვ­ნა გა­ი­ზარ­და.

თუმ­ცა მო­თხოვ­ნის გაზ­რდის პა­რა­ლე­ლუ­რად, ფასი სტა­ბი­ლუ­რო­ბას ინარ­ჩუ­ნებს.

მი­წის ნაკ­ვე­თებს დე­და­ქა­ლა­ქის სხვა­დას­ხვა უბან­ში სხვა­დას­ხვა ფა­სად ნა­ხავთ. კვად­რა­ტუ­ლი მეტ­რის ფასი მისი მდე­ბა­რე­ო­ბის მი­ხედ­ვით გა­ნი­სა­ზღვრე­ბა. ღი­რე­ბუ­ლე­ბა­ზე გავ­ლე­ნას ახ­დენს ისიც, თუ რამ­დე­ნად ახ­ლოა იგი ცენ­ტრა­ლურ გზას­თან, სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ტრან­სპორტთან, რამ­დე­ნად გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლია ირ­გვლივ ინფრას­ტრუქ­ტუ­რა და რამ­დე­ნად უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლია კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბი - ელექტრო­ე­ნერ­გია, ბუ­ნებ­რი­ვი აირი, წყა­ლი და ა.შ.

უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის პორ­ტალ ss.ge-დან გა­მო­თხო­ვი­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, თბი­ლის­სა და თბი­ლის­თან მდე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ებ­ზე მი­წის ნაკ­ვე­თის ფასი ასე გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა:

(აღე­ბუ­ლია მი­ნი­მა­ლუ­რი ფასი)

თბი­ლი­სი - 10 დო­ლა­რი­დან

სა­გუ­რა­მო - 6 დო­ლა­რი­დან

კო­ჯო­რი - 12 დო­ლა­რი­დან

წყნე­თი - 100 დო­ლა­რი­დან იწყე­ბა

ტა­ბახ­მე­ლა - 18 დო­ლა­რი­დან

წავ­კი­სი - 25 დო­ლა­რი­დან

მი­წის ნაკ­ვე­თე­ბის მი­მართ რომ ინ­ტე­რე­სი იზ­რდე­ბა, ამა­ზე ss.ge-ს კი­დევ ერთი მო­ნა­ცე­მე­ბი მი­უ­თი­თებს. რო­გორ ss.ge-ს სტა­ტის­ტი­კი­დან ირ­კვე­ვა, 2020 წლის მარ­ტში თბი­ლის­სა და თბი­ლი­სის შე­მო­გა­რენ­ში მი­წის ნაკ­ვე­თის გა­ყიდ­ვის მიზ­ნით 37 ახა­ლი გან­ცხა­დე­ბა გან­თავ­სდა, აპ­რილ­სა და მა­ის­ში ეს რი­ცხვი მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად გა­ი­ზარ­და, კერ­ძოდ, აპ­რილ­ში 287 ახა­ლი გან­ცხა­დე­ბა და­ი­დო, მა­ის­ში კი - 706.

რაც შე­ე­ხე­ბა იმ ვი­ზი­ტო­რე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბას, რომ­ლე­ბიც თბი­ლის­სა და შე­მო­გა­რე­ში მი­წის ნაკ­ვე­თე­ბის ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვით არი­ან და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლე­ბი, მარ­ტში სა­იტ­ზე 18 126, აპ­რილ­ში - 22 051 და მა­ის­ში - 25 994 და­ფიქ­სირ­და.

რო­გორც კომ­პა­ნია modern real estate-ის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი და დი­რექ­ტო­რი, სა­ქარ­თვე­ლოს უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ასო­ცი­ა­ცი­ის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი და მმარ­თვე­ლი საბ­ჭოს წევ­რი ნატა მო­დე­ბა­ძე „ბიზ­ნესპრეს­ნი­უს­თან“ სა­უბ­რი­სას აცხა­დებს, მი­წის ნაკ­ვე­თებ­ზე მო­თხოვ­ნა პან­დე­მი­ის შემ­დეგ მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად გა­ი­ზარ­და.
წაიკითხეთ სრულად

კომენტარები

ცისო 2020-06-13 17:16
ეს არაა სწორი ინფორმაცია. ძალიან გაძვირდა მიწა. რატომ ატყუებთ ხალხს? სადაც გზაა არ არის,არ არის გაზი და წყალი , იქაც აღარ არის ასეთი ფასები
zura 2020-06-07 16:24
სადაა ამ ფასებში მიწა თქვე პირქვენახმარებო? წამოდით მანახეთ ერთერთ ადგილას

კომენტარის დამატება

მსგავსი სიახლეები